Zarządzanie w ochronie zdrowia -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" swym programem obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie i ekonomii. To nowatorskie przedstawienie zagadnień ułatwia zrozumienie procesów ekonomicznych i prawnych niezbędnych w procesie prawidłowego zarządzania podmiotami świadczącymi usługi związane z holistycznym postrzeganiem zdrowia jako dobra i prawa.

System ochrony zdrowia potrzebuje doświadczonych i odważnych menedżerów, fachowców znających zarówno zasady ekonomiki zdrowia, jak i prawa pacjenta. W trakcie trwania naszych studiów przekazujemy słuchaczom teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania zespołem ludzi, placówką, która musi sprawnie funkcjonować niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań.

Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, a absolwent naszych studiów poznaje m.in. zagadnienia związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, jego strukturą oraz procedurami ochrony praw pacjenta. Konwersatoria i ćwiczenia są miejscem wymiany doświadczeń, sporządzania pism procesowych.

Wiedza zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych "Zarządzanie w ochronie zdrowia" może być przydatna zarówno osobom pracującym w podmiotach, których działalność związana jest z ochroną zdrowia, jak i osobom, które swoją przyszłość łączą z sektorem gospodarki.

Program studiów podyplomowych

Prawne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce (24 godz.)

 • Podstawowe założenia prawa do ochrony zdrowia:
  • prawo do zdrowia a prawo do ochrony zdrowia
  • konstytucyjne uwarunkowania prawa do ochrony zdrowia
  • ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych
 • Administracja ochrony zdrowia w Polsce:
  • organy i instytucje administracji rządowej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
  • rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia
  • zadania i uprawnienia wybranych instytucji funkcjonujących w obszarze zdrowia m.in. GIF, PIS, PURPLiWM
  • system ochrony praw pacjenta
  • jednostki lecznicze w warunkach zagrożeń
  • telemedycyna i e-zdrowie
  • bezpieczeństwo zdrowotne

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania (10 godz.)

 • Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zakres i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Prawne aspekty systemu ubezpieczenia zdrowotnego (6 godz.)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego (8 godz.)
Reklama w ochronie zdrowia (6 godz.)
Elementy prawa pracy (6 godz.)
 • Prawne aspekty związane z pracą i zatrudnieniem
 • Zawieranie umów kontraktowych z podwykonawcami wykonującymi świadczenia medyczne
 • Wybrane elementy polskiego i unijnego prawa pracy w kontekście ochrony zdrowia
Podstawy zarządzania finansami; rachunek kosztów i analizy w zarządzaniu podmiotami medycznymi (24 godz.)
 • Podstawy rachunkowości
 • Budowa i czytanie rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów itp.
 • Idea rachunkowości zarządczej
 • Podstawy zarządzania finansami
 • Nadzór i kontrola nad finansami
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Pojęcie płynności finansowej
 • Analiza wskaźnikowa
 • Istota rachunku kosztów
 • Zarządzanie długiem
 • Próg rentowności
Polityka personalna i psychologia zarządzania ludźmi (24 godz.)
 • Polityka personalna pojęcie i cele, odniesienie do podmiotów medycznych
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Organizacja i działanie działu personalnego
 • Rozwój personalny
 • Ocena pracownicza
 • Zasady wynagradzania, zasady premiowania i nagradzanie pracowników
 • Personel w warunkach kryzysowych
Umiejętności interpersonalne i menedżerskie (12 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna: zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym
 • Efektywne negocjacje
 • Zachowania asertywne
Profesjonalna obsługa pacjenta (8 godz.)
 • Komunikacja i postępowanie z trudnym pacjentem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Procedury dotyczące dokumentacji medycznej
Etyka zawodowa (6 godz.)
Zarządzanie placówkami i w placówkach ochrony zdrowia (22)
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Funkcje kierownicze
 • Zarządzanie operacyjne w podmiotach medycznych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie strategiczne w podmiotach medycznych
 • Metody analizy strategicznej
 • Zarządzanie zasobami
 • Nowoczesne metody zarządzania
Zarządzanie jakością w działalności medycznej (4 godz.)
 • Zarządzanie jakością
 • Ocena jakości
Systemy zarządzania bhp w ochronie zdrowia (4 godz.)
Standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia (2 godz.)
Systemy informatyczne w ochronie zdrowia (4 godz.)
Zarządzanie odpadami w placówkach leczniczych (4 godz.)
Public relations w podmiotach leczniczych (8 godz.)

Studia podyplomowe pod patronatem

Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Logo Swissmed

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Swissmed Centrum Zdrowia SA.

Szpitale Tczewskie SA - logo

Wybrane studia i/lub studia podyplomowe pod patronatem Szpitali Tczewskich SA.

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.200 zł
 • semestralna: 1.600 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 330 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Zdjęcie
  • Należy dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie dołączymy do ankiety.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
 4. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną Ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony), z tym że samej klauzuli RODO nie dostarczamy
 5. Wpłata wpisowego (nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego (wraz z opłatami za studia podyplomowe) podawana jest w opisie każdego ze studiów podyplomowych.

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia podyplomowe (czesnego)
  • Opłaty są znane słuchaczowi i niezmienne w trakcie trwania studiów podyplomowych.
  • Wykaz opłat umieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW.
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe (umowy zawarte z dotychczasowymi słuchaczami pozostają w mocy).

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie